نویسنده = ���������������� �������� ������
ارزیابی ترکیبات شیمیاییکاه گندم‹خراسان›و مقایسه این ترکیبات در اجزای اصلی ساقه

دوره 56، شماره 3، دی 1382

احمد رضا سرائیان؛ علی نقی کریمی؛ احمد جهان لتیباری