نویسنده = ���������� ������������������������
اسیدولیزلیگنین کرافت پهن برگان در حضور نوکلئوفیل ها

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

سیداحمد میرشکرائی؛ یاورنورمحمدی زیبا