نویسنده = ������������ ������
بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه مرتعی Agropyron desertorum و Stipa barbata, Agropyron cristatum

دوره 53، شماره 3، خرداد 1379

علی طویلی؛ محمد جعفری؛ حسین حیدری شریف آباد؛ حسین ارزانی