نویسنده = �������������� �������� ������������
بررسی اثر دما بر تثبیت ماده حفاظتی سلکور در گونه راش ایرانی

دوره 54، شماره 3، خرداد 1380

علی نقی کریمی؛ مریم قربانی کوکنده