نویسنده = ������������������ ������ ������
بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

علی شیخ الاسلامی؛ منوچهر نمیرانیان؛ خسرو ثاقب طالبی