بررسی تاثیر برخی متغیرهای محیطی بر روی گونه نمدار در جنگل های غرب مازندان

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر متغیرهای محیطی بر روی مشخصه های کمی و کیفی نمدار در جنگل های غرب مازندران نه رویشگاه در مناطق رویان ، نوشهر و رامسر انتخاب و در هر منطقه سه طبقه ارتفاعی(کمتر از 500،500تا 1000 و 1000 تا 1500 متر از سطح دریا ) درنظر گرفته شد .در هریک از رویشگاه ها 3 قطعه نمونه هر کدام به مساحت یک هکتار(100 در مجموعه 27 قطعه نمونه برای انجام مطالعات انتخاب گردید .نتایج این بررسی در مناطق مورد مطالعه نشان می دهد که نمدار در شرایط محیطی متفاوتی انتشار دارد. این گونه از ارتفاعات پایین تا ارتفاعات بالا و در دامنه های مختلف به ویژه دامنه های شمالی ، شرقی و شمال شرقی گسترش یافته است. نتایج کلی نشان می دهد که نمدار گونه ای است کم توقع که در خاکهای کم عمق و نیمه عمیق با عناصر غذایی متوسط رویش دارد .در اکثر رویشگاهها خاک دارای بافت رسی و رسی – لومی بوده و اسیدیته خاک از اسیدی ضعیف تا قلیایی ضعیف نوسان دارد و متوسط بارندگی سالیانه درمناطق مورد بررسی بین 1110 تا 1311 میلی متر و متوسط دمای سالیانه بین 1/8 تا 2/15 درجه سانتی گراد متغیر می باشد بر اساس تاثیر متغیرهای محیطی بر روی مشخصه های کمی و کیفی نمدار به روش خوشه بندی سلسله مراتبی گروه بندی رویشگاهها مورد بررسی انجام گرفته است . نتایج نشان می دهد که مشخصه های کمی و کیفی نمدار تحث تاثیر متغیرهای محیطی قرار داشته و درتفکیک و گروه بندی رویشگاه ها نقش مهمی را ایفا می کند در این بررسی تاثیر عوامل رویشگاهی از جمله خاک ، اقلیم ، جهت دامنه . ارتفاع از سطح دریا بر مشخصه های کمی(قطر برابر سینه،قطر تاج،ارتفاع کل و ارتفاع اولین شاخه و دو شاخگی) و مشخصه های کیفی (خمیدگی ،پیچیدگی ،شاخه دوانی و تقارن تاج) مشاهده شد .