نویسنده = �������������������� ���������� ������������