نویسنده = زهزاد، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. زیتوده گیاهان آبزی چیره در تالاب هشیلان

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379

محمود کرمی؛ بهرام زهزاد؛ محمدابراهیم پور کاسمانی