نویسنده = ���������������� ������ ���������� ��������������