بررسی اکولوژیک پوشش گیاهی حوزه آبخیز رودخانه محمودآباد شاهین‌دژ

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به ‌‌‌‌‌‌‌منظور شناخت شباهت‌های اکولوژیک بین تیپ‌های گیاهی حوزه آبخیز رودخانه محمود آباد واقع در 5 کیلومتری شمال شهرستان شاهین‌دژ با موقعیت جغرافیایی َ42 ْ36 تا َ51 ْ36 عرض شمالی و َ30 ْ46 تا َ49 ْ46 طول شرقی با وسعت 95/26826 هکتار انجام گرفت. تیپ‌های گیاهی منطقه براساس معیار فلورستیک ـ فیزیونومیک تفکیک و شباهت‌های اکولوژیک بین تیپ‌‌های مذکور به روش رسته‌بندی قطبی (بری ـ کورتیس)1 با به کارگیری شاخص سورنسون تعیین شدند. در هر تیپ گیاهی نسبت به شناخت خصوصیات فیزیکی ـ شیمیایی خاک اقدام شد. طی مطالعات فلورستیک 408 گونه گیاهی متعلق به 245 جنس و 59 خانواده گیاهی جمع‌آوری و شناسایی و در منطقه 18 تیپ گیاهی تشخیص داده شد. مهم ترین عوامل اکولوژیک موثر در تغییر پوشش گیاهی منطقه مورد بررسی ارتفاع، بافت خاک و عوامل بیولوژیک است.

کلیدواژه‌ها