اثر اصلاح شیمیایی بر خواص کاربردی کاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از باگاس

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش اثر استیلاسیون بر رفتار نوری خمیر کاغذ CMP تهیه شده از باگاس بررسی شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که استیلاسیون سبب افزایش چشمگیر روشنی کاغذهای ساخته شده می شود. همچنین تیمار با انیدرید استیک، به کاهش جزیی در روشنی کاغذهای رنگبری شده با پراکسید هیدروژن می‌انجامد. نتایج حاصل از کهنه سازی تسریع شده نشان داد که استیلاسیون گروه‌های هیدروکسیل فنولی آزاد در لیگنین سبب بهبود چشمگیر پایداری کاغذهای ساخته شده می‌شود. به علاوه احیای خمیر کاغذ با سدیم بوروهیدرید اگر چه سبب افزایش روشنی و دیگر فاکتورهای وابسته به رنگ می‌شود، ولی بر افزایش پایداری کاغذها در برابر نور تاثیری ندارد؛ و مقدار برگشت رنگ کاغذهای احیا شده و استیله شده معادل کاغذهای استیله شده به تنهایی است. به طور کلی این تحقیق نشان داد که خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی تهیه شده از باگاس از راه استیلاسیون قابل اصلاح است و این اصلاح شیمیایی سبب بهبود خواص مکانیکی و نوری آن می شود. تیمار احیا، بر زرد شدن تاثیر چندانی ندارد و فقط اندکی کاهش تغییر رنگ در خمیرکاغذ رنگبری شده مشاهده می‌شود. احیا با سدیم بوروهیدرید و سپس استیلاسیون اثر، پایدار کنندگی تیمار استیلاسیون به تنهایی را داراست.

کلیدواژه‌ها