بازیافت کاغذهای چاپ باطلة مکانیکی و اختلاط آن با خمیرکاغذ CMP پهن‌برگان در تولید کاغذ چاپ

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق بازیافت کاغذهای چاپ باطله مکانیکی و تأثیر مقادیر مختلف اختلاط خمیرکاغذهای جوهرزدایی شده از کاغذهای باطله مکانیکی با خمیرکاغذ CMP کارخانة چوب و کاغذ مازندران در تولید کاغذ چاپ بررسی شد. به همین منظور، آزمون‌های جوهرزدایی برای کاغذهای باطله، اجرا و شرایط بهینة جوهرزدایی به شرح زیر تعیین شد:
- هیدروکسید سدیم: 2درصد بر مبنای وزن خشک الیاف؛
- پراکسید هیدروژن: 5/1 درصد بر مبنای وزن خشک الیاف؛
- زمان خمیرسازی مجدد: 10دقیقه؛
- دمای خمیرسازی مجدد: 65 درجه سانتیگراد؛
نتایج آزمون‌های جوهرزدایی نشان داد که علاوه بر تأثیر مواد شیمیایی، دو عامل درجه حرارت و زمان خمیرسازی، اثر مستقیمی بر درخشندگی خمیر جوهرزدایی شده دارد، به گونه ای که با افزایش درجه حرارت یا زمان خمیرسازی یا هر دو، درخشندگی خمیر کاغذ جوهرزدایی شده افزایش می‌یابد. همچنین نتایج آزمون‌های خواص فیزیکی و نوری و نیز مقاومت‌های مکانیکی کاغذهای دست‌ساز ساخته شده از درصدهای مختلف اختلاط خمیر کاغذ مکانیکی جوهرزدایی شده و خمیرکاغذ CMP نشان داد که در تولید کاغذ چاپ، خمیر کاغذ مکانیکی جوهرزدایی شده، جایگزین بخشی از خمیرکاغذ CMPمی شود. بهترین ترکیب خمیر کاغذ شامل 45درصدCMP، 30 درصد WCP و 25درصد L.Fتعیین شد.

کلیدواژه‌ها