بررسی اثر کهنگی کاغذ روزنامه بر بعضی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای بازیافتی ساخته شده از آن

نویسندگان

چکیده

ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذهای بازیافتی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. در این تحقیق اثر کهنگی و کاربرد هیدروکسید سدیم بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی مهم کاغذهای حاصل از بازیافت کاغذ روزنامه بررسی شد. کهنگی کاغذهای روزنامه در 4 سطح (0، 4، 8 و 12 ماه) و مقدار مصرف NaOH در 5 سطح (0، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) انتخاب و اثر آنها بر سه ویژگی مهم طول پاره شدن، مقاومت در برابر تا خوردن و مقدار جذب آب اندازه‎گیری شد. نتایج نشان می دهد که زیاد شدن کهنگی اثر منفی بر خواص مقاومتی دارد، ولی باعث جذب آب کاغذهای بازیافتی را افزایش می دهد، ین در حالی است که افزایش مصرف NaOH در فرایند بازیافت موجب افزایش طول پاره شدن و مقاومت در برابر تاخوردن کاغذهای بازیافتی می شود و جذب آب این کاغذها را کاهش می دهد. مرحله شناورسازی که با مرحله شست‌وشوی تکمیلی بر روی غربال همراه باشد نیز اثر منفی بر ویژگی‌های مقاومتی مذکور دارد و جذب آب را نسبت به نمونه‎های شاهد افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها