خواص مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازه کاه گندم ـ پلی‌پروپیلن

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر عامل جفت‌کننده MAPP بر خواص مکانیکی و ریخت‌شناسی چندسازه کاه گندم-پلی‌پروپیلن انجام شد. برای تولید چندسازه‌ها از روش مخلوط سازی مذاب در دمای 190 سانتی‌گراد استفاده شد.نتایج حاصل از اندازه‌گیری خواص مکانیکی نشان می‌دهد که در صورت وجودMAPP، استحکام کششی، مدول کششی، مقاومت به ضربه شکافدار و سختی چندسازه‌ها افزایش و ازدیاد طول کششی در بار حداکثر،کاهش می‌یابد. ریزنگارهای SEM سطح شکست در کشش چندسازه‌ها نشان می‌دهد که MAPP برهمکنش و چسبندگی بین پلی‌پروپیلن و ذرات کاه گندم را بهبود می‌بخشد و به علت اثر فعال کنندگی MAPP، ذرات کاه گندم به وسیله پلی‌پروپیلن پوشش داده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها