ارائه نوعی مدل برنامه‌ریزی بهینه برای احداث کارخانه‌های خمیر و کاغذ با استفاده از کاه غلات در مقیاس 75000 تن تولید خمیر در استان مازندران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله سعی شده است که با استفاده از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی و برپایه مفهوم برنامه‌ریزی خطی (Linear Programming)با هدف حداکثرسازی سود و با توجه به محدودیت‌های نهاده‌ها و هزینه‌های متغیر تولیدی مانند ماده اولیه مصرفی،انواع مختلف مواد شیمیایی،افزودنی و خمیر الیاف بلند سوزنی برگ،نیروی انسانی شاغل در بخش های تولیدی ونیز تقاضای بالقوه و زمان تولید هرتن محصول، مدل بهینه برای احداث و توسعه کارخانه‌های ترکیبی تولید کاغذ چاپ و تحریر،روزنامه و فلوتینگ در مقیاس 75000 تن تولید انواع خمیر از کاه غلات ارائه شود.نتایج نشان می‌دهد که استان مازندران باتولید بیش از 7/1 میلیون تن کاه و کلش در سال و با فرض اینکه 20درصد ازاین مقدار به عنوان ماده اولیه در صنایع جدید کاغذ و خمیر مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت احداث دو کارخانه ترکیبی با ظرفیت 50 هزار تن خمیر شیمیایی (حاصل فرایند Soda) و 80 هزار تن کاغذ چاپ وتحریر و 75 هزار تن خمیر نیمه شیمیایی سولفیت خنثی (‌حاصل فرایند NSSC ) و 108 هزار تن کاغذ فلوتینگ را دارد.تولید کاغذ روزنامه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه وسود آورنیست و ماده اولیه مهم ترین محدودیت در تعیین اندازه اقتصادی تولیداست.

کلیدواژه‌ها