بررسی آلودگی صنایع در رودخانه زرجوب شهرستان رشت- استان گیلان

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق آثار زیست‌محیطی طرح های توسعه بر آلودگی منابع آب شهرستان رشت بررسی شد. دو رودخانه مهم زرجوب و گوهررود از میان این شهر عبور می کنند و بیشترین آب مصرف شرب و کشاورزی منطقه را تأمین می‌کنند. از بین دو حوزه نامبرده، رودخانه زرجوب که عمده آب شهرستان را تأمین می‌کند ، آلوده‌ترین رودخانه در سطح گیلان و حتی کشور است و بسیاری از بیماری های میکروبی را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم گسترش می دهد. منابع آلوده‌کننده ‌این رودخانه عبارتند از: فاضلاب های صنعتی، فاضلاب های شهری و کشاورزی، مغازه‌ها و بازارچه‌های احداث شده که تمامی مواد زائد خود را وارد این رودخانه می کنند. در این تحقیق سعی شده‌ عواملی که معرف منابع تخریب و آلودگی ناشی از توسعه در بخش های مختلف صنعتی، شهری، روستایی و کشاورزی می‌باشند، مشخص شود. از داده‌های اندازه‌گیری شده حاصل از عوامل آلوده‌کننده منابع آب می‌توان عوامل زیر را نام برد: اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)، کل مواد جامد محلول (TDS)، کدوریت (FTU)، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، اسیدیته (pH)، نیترات (NO3-)، کل مواد جامد معلق (TSS)، اکسیژن محلول (DO) و کلیفرم ها، برای تجزیه و تحلیل داده‌های عوامل مذکور 12 نقطه (کشاورزی ، صنعتی، وشهری) این رودخانه با استانداردهای زیست‌محیطی هرسه ماه یک بار نمونه برداری و مقایسه شده است. نتایج حاصل بیانگر بالا بودن آلودگی از سطح مجاز است و هیچ‌گونه خودپالایی با این وضعیت در این رودخانه وجود ندارد. TSS اندازه‌گیری شده در 10 مورد از 12 مورد آزمایشی بیش از حد مجاز آن (500 میلی‌گرم در لیتر)، TDS در 10 مورد بیش از حد مجاز میلی BOD در 7 مورد، COD در 11 مورد، FTU در 4 مورد، pH در 3 مورد و کلیفرم‌ها در تمام موارد بیش از حد مجازاند.

کلیدواژه‌ها