بررسی منابع آلاینده رودخانه میمه

نویسندگان

چکیده

کشور ایران بر خلاف کشورهایی مثل چین و هندوستان، رودخانه‌های پر آب و بزرگ ندارد و از نظر منابع آب، جزء کشورهای کم‌آب جهان محسوب می شود. بهره‌برداری اصولی به کمک علم مهندسی و مدیریت پایدار منابع آب، می‌تواند بهترین نوع مصرف را برای ما طرح‌ریزی کند انسان بایدتاثیرات تجمعی منفی و نامطلوب توسعه در امتداد رودخانه را به درستی درک کرده و برای پیشگیری از این خطر جدی برنامه‌ریزی کند در این مقاله سعی شده است تا منابع آلاینده رودخانه میمه در استان ایلام بررسی شود. در این تحقیق کیفیت آب رودخانه با تعیین 11 ایستگاه نمونه‌برداری در فصول مختلف سال 1381 ارزیابی شد و نمونه‌ها از نظر شاخص هایی مانند, BOD5 ,Do, کدورت و pH, تجزیه و تحلیل شدند براساس نتایج به دست آمده، شرایط اقلیمی, توپوگرافی, زمین‌‌شناسی و جنس خاک های منطقه از جمله عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه میمه است. هرچند تخلیه فاضلاب‌های شهری و روستایی آنها کم است با وجود این،این مسئله از جمله عواملی است که می‌تواند در آینده کانون‌های بحرانی ایجاد کند. اگرچه آثار پاتولوژیک آلودگی در حال حاضر وجود ندارد، اما وجود آن را در محدوده شهر میمه را نمی‌توان نادیده گرفت.

کلیدواژه‌ها