تاثیر نسبت‌های مختلف کربوهیدرات به چربی در دو سطح متفاوت از پروتئین بر رشد، ترکیبات بدن و شاخص هپاتوسوماتیک ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر نسبت‌های مختلف کربوهیدرات به چربی در دو سطح از پروتئین بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و شاخص هپاتوسوماتیک ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی شد. بدین منظور از ماهیانی با میانگین وزن اولیه 55/0±60 گرم استفاده شد. پرورش ماهی در مخازن 1000 لیتری که با 500 لیتر آب پر شده بود، به مدت 60 روز انجام پذیرفت. آزمایش به روش فاکتوریل دو عامله با 2 سطح پروتئین (40 و 45 %) و 4 نسبت کربوهیدرات به چربی (5/0، 1، 5/1 و 2) در سه تکرار و به صورت طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. مقدار انرژی جیره‌ها تقریبا ثابت و معادل Kcal/Kg 4000 در نظر گرفته شد. غذای مصرفی روزانه بر اساس دو درصد از وزن توده زنده هر حوضچه دو مرتبه در روز به مصرف رسید. وزن توده زنده حوضچه‌ها هر 14 روز یک بار طی عمل زیست سنجی تعیین و شاخص‌های رشد محاسبه شدند. نتایج حاصله نشان داد که با افزایش مقدار پروتئین، بین تیمارها از نظر شاخص‌های رشد تفاوت معنی‌داری نبوده است) 05/0 (p? و شاخص‌های رشد ( افزایش وزن بدن، کارایی پروتئین و ضریب رشد ویژه) با زیاد شدن پروتئین افزایش پیدا نکردند. ضریب تبدیل غذایی و شاخص قیمت نیز در سطح پروتئین کمتر (40 درصد) وضعیت بهتری داشتند. از طرفی با افزایش نسبت کربوهیدرات به چربی (افزایش کربوهیدرات و کاهش چربی) نیز بین تیمارها از نظر شاخص‌های رشد تفاوت معنی‌داری دیده نشد) 05/0 (p?، ولی در مجموع در نسبت کربوهیدرات به چربی 5/0 وضعیت بهتر بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح پروتئینی کمتر(40%) و نسبت کربوهیدرات به چربی 5/0 بدون اینکه اثر منفی روی ترکیبات بدن و عملکرد کبد داشته باشند، بهترین حالت را از نظر عملکرد رشد ایجادکردند.

کلیدواژه‌ها