همبستگی خصوصیات کیفی اسپرم مولدان نر در روند تکثیر ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر 15 مولد نر در سه گروه سنی +2 ، +3 و +4 ساله و 8 مولد ماده برای بررسی رابطه اسپرماتوکریت و مدت زمان تحرک اسپرم به عنوان شاخص کیفی آن در سن‌های متفاوت مولدان نر با میزان باروری و چشم زدگی تخمک‌ها در قزل‌آلای رنگین کمان استفاده شد. در هر سن 5 مولد نر به کار رفت. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط اسپرماتوکریت مولدان نر همسن با لقاح (804/0 r =) و چشم زدگی (836/0 r =) مثبت و معنی دار بود. همبستگی متوسط اسپرماتوکریت مولدان نر همسن با مدت زمان تحرک اسپرم منفی و معنی دار بود (374/0- r =) و همبستگی مدت زمان تحرک اسپرم با لقاح (271/0 r =) و چشم زدگی (031/0 r =) معنی دار نبود. متوسط اسپرماتوکریت مولدان در سن‌های متفاوت اختلاف معنی داری داشت، در این خصوص +2 سالگی بیشترین مقدار اسپرماتوکریت (46/.±66/32 درصد) و سن +3 کمترین مقدار اسپرماتوکریت (18/.±26/23 درصد) را داشت. کمترین مدت زمان تحرک اسپرم در +2 سالگی (2/.±5/24 ثانیه) و بیشترین مدت زمان تحرک اسپرم در +4 سالگی (14/.±40/27 ثانیه) مشاهده شد (03/0 p ?). مقدار لقاح در +2 سالگی بیشتر (16/1±52/87 درصد) ازسنین دیگر بود که اختلاف معنی داری را نسبت به سن‌های +3 (20/2±39/79) و +4 (02/2±45/80) ساله نشان داد (031/0 p ?). اسپرم مولدان +2 ساله موجب بیشترین چشم زدگی تخمک‌ها شد (1±52/82 درصد) که اختلاف معنی داری را با +3 سالگی (1±60/74) و +4 سالگی (7/0±5/79) نشان داد، در حالی که +3 سالگی (8/0±60/74) کمترین چشم زدگی را نشان داد (02/0 p?).

کلیدواژه‌ها