برآورد حجمی ‌و وزنی مازاد مقطوعات عملیات قطع با استفاده از روش خط نمونه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز چفرود شاندرمن)

نویسندگان

چکیده

[در این بررسی، روش نمونه‌برداری خطی برای اولین بار به منظور برآورد مازاد مقطوعات عملیات قطع به کار برده شد و مشخصه‌های حجم و وزن در هکتار مازاد مقطوعات برای محاسبه در نظر گرفته شد و نتایج به دست آمده بر اساس تئوری احتمالات، فرمول هوبر و فرمول اسمالیان با یکدیگر مقایسه شد تا مناسب ترین روش از بین آنها انتخاب شود. بررسی در سه پارسل به مساحت کلی 107 هکتارانجام شد که طی آن آماربرداری صددرصد برای شاخص های واقعی جامعه آماری و سپس نمونه‌برداری خطی در همین منطقه با پیاده کردن شبکه ای به ابعاد 100*100 متر و با طول خط نمونه‌های 100 متری برای اندازه‌گیری ها مقادیر حجم و وزن در هکتار انجام شد. با استفاده از روش توکی، آزمون مقایسه میانگین‌های حاصله از میانگین واقعی جامعه و میانگین‌های محاسبه شده از نمونه‌برداری خطی بر اساس سه روش، نشان داد که بین میانگین‌های واقعی جامعه و میانگین‌های به دست آمده از نمونه‌برداری خطی بر اساس فرمول هوبر اختلاف معنی‌داری وجود ندارد در ضمن در هر سه روش محاسبه در نمونه‌برداری خطی، حدود اعتماد محاسبه شده، میانگین واقعی جامعه را در بر می‌گیرد. با این حال به علت جامعه ناهمگن منطقه و تعداد کم خط نمونه‌ها، درصد اشتباه آماربرداری در کلیه حالت ها و در هر سه روش محاسبه در نمونه‌برداری خطی بیش از مقدار قابل قبول 10 درصد است. با توجه به موارد ذکر شده نتیجه گیری شد که روش نمونه‌برداری خطی بر اساس فرمول هوبر، بهترین روش برای برآورد مازاد مقطوعات در جنگل است.

کلیدواژه‌ها