مقایسه مشخصات کیفی توده‌های جنگلی در دو منطقه حفاظت‌شده و غیر حفاظتی ارسباران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق توده‌های جنگلی دو منطقه حفاظت‌شده و غیر حفاظتی منطقه جنگلی ارسباران از نظر مشخصات کیفی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند. بدین‌منظور، ابتدا تشابه توده‌های مورد بررسی به وسیله عکس‌های هـوایی سال 1346 درمقیـاس 20000 : 1 بررسی و توده‌های جنگلی مشابه در دو منطقه انتخاب شدند. سپس مشخصه‌های کیفی توده‌های جنگلی در 92 خط نمونه (ترانسکت) با شبکه آماربرداری 300×150 متر از توده‌های جنگلی منطقه غیر حفاظتی ارسباران برداشت شد و با مشخصه‌های کیفی92 خط نمونه (شبکه آماربرداری مشابه) برداشت شده از منطقه حفاظت‌شده مقایسه شد. از نظر مشخصات کیفی درصد آمیختگی گونه‌ها، درصد دانه‌زادی و شاخه‌زادی درختان، درصد شاقولی یا غیر شاقولی بودن تنه درختان و درصد بدون قوس یا قوسدار بودن تنه درختان دو منطقه بررسی شد. نتیجه ‌این بررسی نشان داد که درصد آمیختگی ممرز و بلوط در توده‌های جنگلی دو منطقه اختلاف معنی‌داری بردارد. درصد پایه‌های شاخه‌زاد و درصد شاقولی بودن تنه درختان در این دو منطقه نیز اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها