بررسی سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران از جنگل و اهمیت آن

نویسندگان

چکیده

یکی از مبانی حفاظت بهتر منابع طبیعی، آموزش مردم برای شناخت بیشتر این منابع و اهمیت آن شد. برای اقدام به آموزش، آگاهی از سطح آگاهی فعلی ضروری است. هدف کلی این بررسی، اطلاع از آگاهی فعلی مردم از منابع طبیعی و اهمیت آن است. در این زمینه آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران در مورد جنگل و اهمیت آن بررسی شد. روش بررسی نمونه‌برداری خوشه‌ای دو مرحله‌ای است که طی آن 975 دانشجو از دانشکده‌های مختلف دانشگاه‌های دولتی تهران به طور تصادفی با پرسشنامه‌ای حاوی 50 سؤال چهار جوابه مورد پرسش قرار گرفتند. برای نتیجه گیری، دانشجویان به شش گروه آموزشی علوم پزشکی، فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه و هنر و سؤالات به هشت زمینه 1- جغرافیای جنگل، 2- شناخت محیط طبیعی و گیاه شناسی، 3- جنگل و جلوگیری از آلودگی هوا و جو، 4- جنگل و جلوگیری از فرسایش خاک، 5- تولیدات جنگل، 6- مدیریت و تشکیلات جنگل، 7- حفاظت و مسائل اقتصادی اجتماعی جنگل و 8- جنگلداری، مدیریت و حمایت جنگل، تقسیم و پاسخ‌ها برای هر گروه آموزشی در هر یک از زمینه‌ها تجزیه و تحلیل شده و قوت‌ها و ضعف‌های آگاهی گروه‌ها مشخص شده است. این بررسی نشان داد که تفاوت آگاهی‌های دانشجویان منابع طبیعی با سایر دانشجویان معنی‌دار و تفاوت آگاهی‌های سایر گروه‌های دانشجویی معنی‌دار نیست. به علاوه با توجه به خلاء ‌های موجود در آگاهی‌ها نیاز‌های آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها