تهیه هیدروگراف با استفاده از اجزای مختلف بارندگی در حوزه آبخیز کسیلیان

نویسندگان

چکیده

محدودیت‌های مختلف مانند کافی نبودن ایستگاه‌های هیدرومتری، مشکل بودن جمع‌آوری داده‌های هیدرومتری، هزینه‌بر بودن جمع‌آوری آمار و اطلاعات مشاهده‌ای، استفاده از مدل‌های هیدرولوژی در برآورد هیدروگراف سیل را ایجاب می‌کند. استفاده از داده‌های مربوط به بارندگی به‌دلیل دقّت قابل قبول آن‌ها در اغلب مناطق فاقد ایستگاه هیدرومتری، یکی از گزینه‌های کاربردی در این خصوص است. تحقیق حاضر درصدد بررسی امکان ارتباط بین ویژگی‌های مختلف‌ هایتوگراف و هیدروگراف است تا با داشتن اطلاعات مربوط به بارندگی بتوان به هیدروگراف سیلاب و ویژگی‌های آن در حوزه معرف کسیلیان به مساحت 75/66 کیلومتر مربع دست یافت. برای انجام تحقیق حاضر 15 ویژگی از ‌هایتوگراف، 11 ویژگی از هیدروگراف و همچنین 12 شاخص زمانی رابط بین‌هایتوگراف و هیدروگراف برای 49 رگبار مّد نظر قرار گرفت. ارتباط بین این متغیرها به صورت اشکال مختلف رگرسیون دو و چند متغیره بررسی شد. نتایج به دست آمده ضمن تأیید امکان تهیه هیدروگراف با استفاده از اجزای ‌هایتوگراف نشان داد که با داشتن مدّت بارش مازاد می‌توان به ساده‌ترین شکل هیدروگراف دست یافت، درحالی‌که با داشتن مدّت و مقدار بارش مازاد و زمان وقوع بیشینه شدّت 15 دقیقه‌ای می‌توان به کامل‌ترین شکل یک هیدروگراف در منطقه موردبررسی دسترسی پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها