بررسی تاثیر قرق در تغییرات کمی ‌و کیفی پوشش گیاهی مراتع

نویسندگان

چکیده

تاثیر نوزده ساله قرق و چرا بر تغییرات پوشش‌گیاهی در منطقه جنوب شهرستان زنجان که از سال 1364 توسط اداره کل منابع طبیعی استان تحت مدیریت قرق قرار دارد، بررسی شد. به‌این منظور، چهار ترانسکت در داخل و چهار ترانسکت 30 متری در مجاور قرق، دربرای عمود بر شیب مستقر شد. روش نمونه‌برداری تصادفی و سیستماتیک بود و از 16 پلات یک متر‌مربعی استفاده شد. ترکیب گونه‌های گیاهی با ارزش خوشخوراکی کلاس یک در داخل قرق نسبت به مجاور قرق تفاوت قابل توجهی داشت‌ و280 درصد افزایش مشاهده شد. همچنین ترکیب گیاهان زیادشونده و مهاجم در داخل قرق نسبت به منطقه چرا کاهش زیادی نشان داد. تولیدگیاهی قرق نسبت به مجاور آن به‌طور تقریب دو برابر شد.

کلیدواژه‌ها