بررسی بازار چوب‌های کم‌قطر( SDT )1 صنوبر و محصولات چوبی

نویسندگان

چکیده

چوب‌های کم‌قطر به قطر تقریبی 30-5 سانتی‌متر در ایران و سراسر جهان به مقدار زیادی وجود دارد و در صنایع چوب استفاده می‌شود. برای بررسی بازار چوب‌های کم‌قطر صنوبر و محصولات چوبی آن در ایران، اطلاعات کتابخانه‎ای از حدود پنج مرکز دولتی ایران استخراج و عملیات محاسباتی(مانند رتبه‌بندی‌ها و تعیین تراز معاملاتی) بر روی آنها انجام شد. پرسشنامه‎های تکمیل‌شده توسط فروشندگان عمده چوب گرد صنوبر و محصولات چوبی در برخی مراکز استان‌ها، تجزیه و تحلیل آماری شدند. برای تعیین درصد معنی‌دار بودن اختلاف جواب دو نوع فروشنده عمده از آزمون Mann Whitney U استفاده شد. با در نظر گرفتن آمار تولید فراورده‎های چوبی جنگلی و مساحت جنگل‌کاری و همچنین نتایج پرسشنامه‎ها و منابع تحقیقاتی، در کشور با کمبود چوب گرد صنوبر و افزایش تقاضای چوب و محصولات چوبی مواجه‌ایم. در اواخر دوره مطالعه (1372 الی 1382)، تولید چوب در کشور روند کاهشی داشته و با توجه به روند واردات سالیانه در دوره 11ساله، دولت به‌طور ناگهانی مجبور به جبران کمبود چوب و محصولات چوبی به ارزش 200 میلیون دلار با آزادی واردات چوب در سال 1382 شد. کمبود چوب‌های کم‌قطر صنوبر نیز به‌دلیل عدم تناسب تراکم و پراکنش کارخانه‎های استفاده‌کننده از چوب گرد صنوبر با صنوبرکاری وجود دارد. بر اساس آزمون و تجزیه و تحلیل آماری، نوسانات، مشکلات و وضعیت بازار چوب گرد صنوبر در بازار محصولات چوبی حاصله نیز صدق می‎کند و وابسته شدن به واردات موجب نوسان شدید قیمت‎ها و جایگزینی رقیبان خارجی می‎شود.

کلیدواژه‌ها