بررسی امکان بازیافت و جوهرزدایی کاغذ اسکناس باطله

نویسندگان

چکیده

کاغذ اسکناس باطله که یکی از کاغذهای اسنادی مقاوم در حالت تر محسوب می‌شود، به همراه انواع کاغذهای چک، سفته و چک‌های مسافرتی، سالانه بیش از 1000 تن در کشور قابل دستیابی است. تحقیق در زمینه بازیافت این کاغذها، علاوه بر آشکارسازی پیچیدگی‌های بازیافت این نوع کاغذها، می‌تواند راهگشای بازیافت انواع مختلف کاغذهای مقاوم در حالت تر باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تهیه خمیر به روش‌های معمول از این کاغذ ممکن نیست و بازیافت کاغذ اسکناس به یک مرحله پیش‌تیمار اسیدی درpH=3 به مدت 4 ساعت و در دمای محیط و سپس یک مرحله تیمار اسیدی در pH=3 و در دمای 95 درجه سانتیگراد به مدت 5/1 ساعت نیاز دارد. بازده خمیر غربال‌شده حاصله حدود 67 درصد و مقدار اسید مصرفی 1 درصد کاغذ باطله مصرفی تعیین شد. انجام جوهرزدایی روی خمیر حاصل از تیمار اسیدی نشان داد که تغییری در شفافیت خمیر ایجاد نمی‌شود که نشان‌دهنده عدم هیدرولیز و جداشدن جوهر از سطح الیاف است. تیمار قلیایی روی خمیر حاصل از تیمار اسیدی موجب هیدرولیز جوهر شد، به‌طوری‌که با تیمار قلیایی با 3 درصد سود سوزآور نسبت به وزن الیاف در دمای 95 درجه سانتیگراد به‌ مدت 2 ساعت و شست‌وشوی معمولی خمیر با آب موجب افزایش شفافیت خمیر از 57 درصد به 75 درصد‌ شد.

کلیدواژه‌ها