بررسی تغییرات مدول الاستیسیته ویژه و مدول‌های برشی چوب سرو سیمین به روش آزمون غیرمخرب ارتعاش

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق مدول الاستیسیته ویژه و مدول‌های برشی (مماسی و شعاعی) در جهت شعاعی تنه درخت درگونه سرو سیمین (Cupressus arizonica) بررسی شد. نمونه‌برداری از درختان دست‌کاشت واقع در جنگل سرو سیمین دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد و قطعات مورد آزمایش فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی بر پایه روش استاندارد بین‌المللی ISO و TAPPI در چهار نقطه از مغز تا پوست تهیه شدند. برای اندازه‌گیری مدول الاستیسیته ویژه و مدول‌های برشی از روش غیرمخرب ارتعاش آزاد در تیر دو سر آزاد استفاده شد. در ادامه، همبستگی بین این مدول‌ها با پهنای دوایر سالیانه، جرم ویژه و درصد مواد استخراجی بررسی شد. نتایج نشان داد که مدول الاستیسیته ویژه از مغز تا پوست به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد و همبستگی معنی‌داری بین این خاصیت مکانیکی و پهنای دوایر سالیانه وجود دارد. بین مقادیر مدول برشی شعاعی و مماسی از مغز تا پوست تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. اما مقادیر مدول برشی شعاعی همبستگی معنی‌داری را با جرم ویژه نشان دادند.

کلیدواژه‌ها