تعیین شرایط بهینه پخت خمیر کاغذ از کاه گندم به روش NSSC

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، تولید خمیر کاغذ از کاه گندم استان خراسان، با استفاده از فرایند نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی (NSSC) بررسی شد. ابتدا، ابعاد الیاف کاه گندم اندازه‌گیری شده، سپس ترکیبات شیمیایی کاه براساس استاندارد TAPPI مشخص شد. شرایط پخت شامل دما در دو سطح (165 و 175)، زمان در سه سطح (20، 30 و 40 دقیقه) و سولفیت سدیم در سه سطح 12، 14 و 16 درصد انتخاب شد و در تمام پخت‌ها، نسبت سولفیت سدیم به کربنات سدیم 2 به 1 بود. پس از مرحله پخت، جداسازی اولیه الیاف با استفاده از پالایشگر آزمایشگاهی انجام شد. پس از آن، بازده کل (بازده بعد از پخت)، بازده بعد از الک و لیگنین باقیمانده در خمیر کاغذ تعیین شد. سپس از بین خمیر کاغذهای ساخته‌شده، تعدادی از آن برای ساخت کاغذ دست‌ساز و تعیین خصوصیات فیزیکی و مقاومتی آن برگزیده شدند. اندازه‌گیری درجه روانی اولیه ‌این خمیر کاغذها نشان داد که با افزایش درصد سولفیت سدیم و درجه حرارت، درجه روانی کاهش می‌یابد. دو ویژگی شاخص مقاومت در برابر ترکیدن و مقاومت در برابر تا شدن در اثر افزایش دما و درصد سولفیت سدیم، به‌طور معنی‌داری افزایش یافتند، ولی در مورد شاخص مقاومت در برابر پاره شدن و طول پاره شدن، تأثیر عوامل متغیر معنی‌دار نبود. با مقایسه نتایج به‌دست آمده، تیمار ( 175، َ30 و 16 درصد سولفیت سدیم) به عنوان شرایط بهینه پخت خمیر کاغذ نیمه‌شیمیایی سولفیت خنثی برای ساخت کاغذ کنگره‌ای برگزیده شد.

کلیدواژه‌ها