عامل‌های مؤثر بر جست‌دهی گونه‌های بلوط در جنگل‌های مریوان

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در جنگل دویسه به مساحت 660 هکتار واقع در شمال شرقی شهرستان مریوان در استان کردستان صورت گرفت. با استفاده از یک شبکة نمونه‌برداری مستطیلی‌شکل به ابعاد 300 *150 متر, 103 قطعه نمونه در منطقه برداشت و متغیرهای کمی توده‌های جنگلی, وضعیت تولید جست و پوشش گیاهی ثبت شدند. در ابتدا با در نظر گرفتن عامل‌های فیزیوگرافی و نیز نقشة گروه‌های اکولوژیک گیاهی جنگل, واحدهای همگن رویشگاهی مشخص و 38 نمونه خاک و لاشبرگ از واحدهای همگن جمع‌آوری و آنالیز شد. در نهایت با استفاده از تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی (ارتفاع از سطح دریا, جهت شیب و درصد شیب) و تعدادی از مهم‌ترین عامل‌های ادافیکی و لاشبرگ (19 متغیر) بررسی شد. نتایج نشان داد که عوامل مخرب ثانویة آفت و چرای دام بزرگ‌ترین مانع جست‌دهی گونة برو هستند. در مورد گونة مازووار اسیدیتة خاک, بیشترین تأثیر را در جست‌دهی این گونه دارد و جست‌دهی گونة ویول نیز با کاهش pH خاک و لاشبرگ افزایش می‌یابد. در مورد گونة ویول و مازووار جست‌دهی با ارتفاع از سطح دریا کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها