تعیین روابط منطقه‌ای سیلاب‌های غرب استان مازندران

نویسندگان

چکیده

به منظور برآورد دبی سیلاب، روش‌های متعددی وجود دارد که برخی از آنها روش‌های آماری و برخی دیگر تجربی‌اند. برای کسب اطمینان از نتایج قابل قبول باید به محدودیت‌های روش و شرایط محیطی و هیدرولوژیک منطقه توجه داشت. در این تحقیق سعی شده سیلاب‌های منطقه غرب استان مازندران با تفکیک محدوده تحقیقاتی به واحدهای هیدرولوژیکی همگن و یکنواخت، به کمک روش‌های مختلف آماری از جمله روش سیل شاخص، روش سری معادلات همبستگی و روش معادله همبستگی و میانگین نسبت‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در انتها با توجه به نتایج حاصله، بهترین روابط منطقه‌ای سیلاب‌ها در هر واحد هیدرولوژیک پیشنهاد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که برای تحلیل رودخانه‌های با رژیم جریان بارانی برفی، باید روش سری معادلات همبستگی و برای رودخانه‌های رژیم جریان برفی بارانی، باید از روش معادله همبستگی و میانگین نسبت‌ها استفاده شود. در رودخانه‌های با رژیم جریان بارانی، روش سیل شاخص بهترین روش تحلیل سیلاب تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها