بررسی خصوصیات کمی و کیفی درختان توسکای ییلاقی در سه منطقه ارتفاعی در اسالم

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی درختان توسکای ییلاقی با تغییرات ارتفاع از سطح دریا، سه رویشگاه در منطقه اسالم انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. سطح رویشگاه یک 8/1هکتار، ‌رویشگاه دو 1/5 هکتار و رویشگاه سه معادل 9/4 هکتار برآورد شده است. در این بررسی، مشخصه‌های نوع گونه، قطر برابر سینه و ارتفاع درختان توسکای ییلاقی،‌کیفیت تنه، طول تنه بدون شاخه، شدت شاخه دار بودن تنه، فرم و تقارن تاج درختان و وضعیت زادآوری در رویشگاه‌های مورد بررسی، مطالعه شدند. آماربرداری در رویشگاه‌های مورد مطالعه برای اندازه گیری مشخصه‌های مورد نظر بطور صددرصد انجام گرفت. علاوه بر تعیین ارتفاع از سطح دریا، شیب و جهت دامنه نیز در رویشگاه‌های مورد مطالعه. مشخص شد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که بین منحنی قطر و ارتفاع رویشگاه‌های مورد مطالعه به احتمال 99درصد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد ولی بین رویشگاه 2 و 3 در سطح 05/0 تفاوت معنی‌داری مشاهده می‌شود. از نظر طول تنه بدون شاخه و شدت شاخه دار بودن، وضعیت رویشگاه یک و دو در مقایسه با رویشگاه سه، مطلوبتر است. وضعیت زادآوری در رویشگاه یک مطلوبتر از دو رویشگاه دیگر است. با توجه به نتایج بدست آمده، مشاهده می‌شود که علاوه بر عامل ارتفاع از سطح دریا که در کیفیت رویشگاه تاثیر دارد، عواملی مانند شیب زمین، pH و رطوبت خاک و از همه مهمتر موقعیت رویشگاهی در وضعیت کمی و کیفی توسکای ییلاقی مؤثرند.