بررسی تاثیر مراحل فنولوژی بر کیفیت علوفه گونه‌های مختلف

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی تغییرات کیفیت علوفه در مراحل مختلف فنولوژی گونه‌های مختلف، نمونه‌برداری از 20 گونه گیاهی در منطقه طالقان در دو مرحله فنولوژیکی صورت گرفت. سپس تجزیه شیمیایی برای اندازه‌گیری درصد نیتروژن و دیواره سلولی منهای همی‌سلولز (ADF) نمونه‌های گیاهی انجام شد. پروتئین خام، ADF، ماده خشک قابل هضم (DMD) و انرژی متابولیسمی (ME) به عنوان عوامل تعیین‌کننده کیفیت علوفه مورد ارزیابی قرار گرفتند. به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، از روش تجزیه واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت علوفه بر اثر پیشرفت مراحل رشد تغییر می‌یابد. بیشترین کیفیت علوفه مربوط به مرحله رشد رویشی و کمترین مقدار مربوط به مراحل پایانی دوره رشد است. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، کیفیت علوفه گونه‌های مختلف با همدیگر در سطح خطای یک درصد تفاوت معنی‌دار دارند. به‌طور کلی، در بین گونه‌های مورد مطالعه، بالا‌ترین کیفیت مربوط به گونه Lotus goeblia و پایین‌ترین کیفیت مربوط به گونه Cynodon dactylon است.

کلیدواژه‌ها