بررسی اثر بهبود دهندگی گونه پالونیا در ساخت تخته‌خرده‌چوب از اکالیپتوس

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه امکان استفاده بالقوه اکالیپتوس کاملدولنسیس در صنعت تخته‌خرده‌چوب مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه خرده چوب‌ها، به‌منظور بررسی نحوه تأثیر مواد استخراجی بر روند چسبندگی، میزان مواد استخراجی، PH پس از خشک کردن خرده‌چوب‌ها، ظرفیت بافرکنندگی اسیدی و قلیایی اکالیپتوس تعیین شد. تخته‌های آزمونی از مخلوط اکالیپتوس(با حرف E ) و پالونیا (با حرف P ) به عنوان گونه بهبوددهنده در 4 سطح (E100 وP0) ، ( E80 وP20)، (E60 وP40) و (E40 وP60)، زمان پرس در 2 سطح (7 و 10 دقیقه)، درصد چسب مصرفی در دو سطح (8 و 11 درصد) و درصد هاردنر مصرفی در دو سطح (1 و2 درصد) ساخته شدند. پس از ساخت تخته‌ها، مقاومت خمشی آنها بنابر استاندارد DIN68763 اندازه گیری شد. نتایج مربوط به مقاومت خمشی نشان داد که افزایش پالونیا به اکالیپتوس در ترکیب در بیشتر موارد موجب افزایش مقاومت خمشی می‌شود که علت آن افزایش میزان فشردگی کیک خرده چوب و کاهش اثر منفی اکالیپتوس در مخلوط است. از طرفی دو عامل زمان پرس و میزان مصرف چسب نقش مهمی در کاهش اثر منفی اکالیپتوس داشتند، به‌طوری‌که در همه موارد با افزایش زمان پرس و میزان مصرف چسب، حتی درتخته‌هایی که 60 درصد اکالیپتوس در ترکیب داشتند، مقاومت خمشی افزایش داشته است. نتایج این تحقیق نشان داد که تخته‌های ساخته‌شده با مصرف یک درصد هاردنر در مقایسه با تخته‌های ساخته شده با مصرف دو درصد هاردنر از مقاومت خمشی مطلوب‌تری برخوردار بوده‌اند. به‌نظر می‌آید با توجه به اینکه اکالیپتوس دارای مواد استخراجی با طبیعت اسیدی است، این خاصیت به گیرا شدن رزین اوره فرم الدهید در مرحله پرس گرم کمک می کند. به‌طور کلی، مخلوط خرده چوب اکالیپتوس و پالونیا با نسبت 60 به 40 درصد با مصرف 11 درصد رزین اوره فرم آلدهید و زمان پرس 10 دقیقه بیشترین مقاومت خمشی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها