مطالعه گاه شنا سی (Dendrochronology) به منظور بررسی تاثیرات آلودگی

نویسندگان

چکیده

تهران به‌عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان، شرایطی را فراهم آورد تا اثر آلاینده‌های حاصل از خودروها بر رشد شعاعی درخت زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) در سه رویشگاه مورد بررسی قرارگیرد. درختان زبان گنجشک واقع در رویشگاه‌های میدان آزادی (دارای آلودگی هوای زیاد) و پارک‌های سرخه حصار و چیتگر (رویشگاه‌های شاهد و عاری از آلاینده‌ها) سنین متفاوتی داشتند و مقایسه پهنی دوایر آنها بعد از عملیات تطابق زمانی و استاندارد کردن صورت پذیرفت. آنالیز فلزات سرب، باریم، مس، روی و منگنز در فاصله زمانی پنچ ساله بر روی حلقه‌های رویشی با استفاده از روش اسپکتروسکوپی (ICP)، نشان داد که بین مقدار فلزات در فاصله زمانی مذکور و در بین سه رویشگاه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین میزان رویش شعاعی درختان زبان گنجشک میدان آزادی با دو رویشگاه دیگر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد که دلیل بر عدم اثر معنی‌داری آلاینده‌ها بر رویش شعاعی درختان زبان گنجشک است.

کلیدواژه‌ها