بررسی وضعیت عرضه و تقاضای فراورده‌های کاغذی و راهکارهای بهبود آن

نویسندگان

چکیده

صادرات کالا به‌دلیل ایجاد درآمد ارزی حاصل از آن برای هر کشوری اهمیت فراوانی دارد. عموماً کشورهای پیشرفته منابع مالی مورد نیاز خود را که از طریق تولید داخلی تامین نمی‌شود. از طریق درآمد ارزی ناشی از صادرات تامین می‌کنند. واردات کاغذهای آماده به کشور نیز با نگرش به رویکرد بالا قابل تغییر است. به‌طوری‌که می‌توان خمیر کاغذ را وارد کرد یا حتی صنایع مربوط به تولید خمیر کاغذ را گسترش داده و با اختصاص درآمد ارزی حاصل از صادرات به نوسازی و توسعه صنایع کاغذ سازی. تولید نهایی کاغذ را در داخل کشور انجام داد و در نتیجه ارزش افزوده بیشتری را نصیب اقتصاد کشور ساخت. طی سال‌های اخیر تولید فراورده‌های کاغذی توسط واحدهای صنعتی داخلی روند افزایشی داشته. به‌طوری‌که از 329736 تن در سال 77 به 426953 تن در سال 81 رسیده است که حدود 30 درصد افزایش نشان می دهد. البته این مقدار تولید بیش از65 درصد از نیازهای داخلی را جبران کرده است. همچنین واردات و صادرات فراورده‌های کاغذی نیز سیر صعودی داشته. به‌طوری‌که روند واردات انواع فراورده‌های کاغذی در سال 77 نسبت به سال 72 . 6/27 درصد و در سال 81 نسبت به سال 77 . حدود 66 درصد افزایش داشته است. میزان صادرات فراورده‌های کاغذی به خارج نیز در سال 77 نسبت به سال 72. 95 درصد و در سال 81 نسبت به سال 77. حدود 685 درصد افزایش نشان می‌دهد. به همین ترتیب روند افزایش مصرف انواع کاغذ و مقوا نیز بدیهی است و در سال 77 نسبت به سال 72. 50 درصد و در سال 81 نسبت به سال 77 . نزدیک به 50 درصد افزایش داشته است. مشکلاتی از قبیل محدودیت تامین چوب از منابع داخلی و محدود بودن واحدهای خمیرسازی و مواد اولیه. کیفیت نامطلوب کاغذهای تولید داخل و قیمت بیشتر آن نسبت به تولیدات مشابه خارجی وغیره. قابلیت رقابت این صنعت و سهم کشور از بازار داخلی را کاهش داده است. با حمایت از سرمایه گذاری در این صنعت و تاسیس کارخانه‌های جدید و تقویت مدیریت‌ها و کاهش قیمت تمام شده در این صنایع. می‌توان کمک بسزایی به پیشبرد اهداف و توسعه این صنعت کرد و بر مشکلات موجود در این صنعت فائق آمد.

کلیدواژه‌ها