طراحی و بررسی عملکرد کشت توام ماهی تیلاپیا (Oreochromis sp.) وکاهو (Lactuca sativa var longifolia) در یک سازگان مدار بسته

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش یک سازگان مدار بسته برای پرورش توام ماهی تیلاپیا و کاهو طراحی شد. در این طراحی سعی شد که بخشی برای پرورش گیاه و بخش‌هایی برای عملکرد باکتری‌های هوازی و غیر هوازی در محیط پرورش در کنار یکدیگر ایجاد شود. سازگان طراحی‌شده از نظر تولید ماهی و گیاه و تغییرات وضعیت کیفی آب محیط پرورش ماهی مورد بررسی قرارگرفت. بدین منظور 75 قطعه ماهی با میانگین وزن75/1± 62/ 5(Mean+SD) گرم وارد هر مخزن پرورش ماهی شد. مخزن پرورش ماهی از جنس فایبرگلاس و دارای ظرفیت نگهداری 840 لیتر آب بود که در آن 640 لیتر اب ریخته شد. برای تغذیه ماهیان از غذای حبه‌ای (pellet) شناور و مخصوص پرورش بچه ماهی تیلاپیا استفاده شد که از نظر ترکیب بیوشیمیایی حاوی 24 درصد پروتئین، 6 درصد چربی، 6 درصد فیبر و 11 درصد رطوبت بود. ماهیان دوبار در روز و به مقدار 5 درصد وزن بدنشان در ساعت 9 صبح و 2 بعدازظهر غذادهی شدند. در طول آزمایش، سه بار 42نشای کاهو کشت و برداشت شدند. مقدار محصول کاهوی برداشتی به ترتیب برابر 339±1437، 297±2112 و 202±1173 گرم در متر مربع برای سه دوره متوالی بود. در این آزمایش مشخص شد که در سازگان طراحی‌شده امکان پرورش ماهی و گیاه با هم وجود دارد و سازگان توانایی کاهش ترکیبات نیتروژن‌دار را بعد از 5 هفته از شروع آزمایش و تا حد استاندارد دارد. با شروع آزمایش غلظت آمونیاک در آب افزایش یافت و بعد از 5 هفته مقدار آن به حدود 8 میلی‌گرم در لیتر رسید . سپس غلظت آن کاهش یافت و یک هفته مانده به پایان آزمایش به حدود 45/1 میلی‌گرم در لیتر رسید. مقدار غلظت نیتریت آب بعد از دو هفته از شروع آزمایش افزایش یافت و بعداز 9 هفته غلظت آن به حدود52/1 میلی‌گرم در لیتر رسید. در کل میزان غلظت نیتریت دارای تغییراتی بین 30/2-028/0 میلی‌گرم در لیتر بود. میزان غلظت نیترات تغییراتی بین 07/1-61/0 میلی‌گرم در لیتر را داشت. این مقدار در پایان آزمایش دارای میانگین 61/0 ±73/0 بود. میانگین وزن برداشت هر ماهی در پایان آزمایش 19±188 گرم بود و میانگین مقدار تولید ماهی در پایان آزمایش 55/1±25/9 کیلوگرم در هر واحد پرورش یا سازگان یا به حدود 13 کیلوگرم در متر مکعب آب رسید. میانگین ماندگاری ماهی 9/1± 68 درصد اندازه‌گیری شد. این پژوهش نشان داد که امکان طراحی و ساخت سازگان ساده توام پرورش ماهی و گیاه به‌صورت یک مجموعه نزدیک به هم و با حداقل استفاده از آب و فضا وجود دارد.

کلیدواژه‌ها