بررسی کمی و کیفی جنگل‌کاری‌های انجام‌شده با نهال گونه‌های پیسه‌آ

نویسندگان

چکیده

به‌منظور بررسی کمی و کیفی جنگل‌کاری‌های انجام‌شده با نهال گونه‌های پیسه‌آ و کاج سیاه ترکیه، 17 قطعه نمونة مربعی‌شکل به ابعاد 10× 10 متر به روش سیستماتیک تصادفی در منطقه انتخاب و در هر قطعه‌نمونه شاخص‌های زنده‌مانی، ارتفاع کل، قطر یقه و شادابی نهال‌ها بررسی و اندازه‌گیری شد. مقایسه آماری بین دو گونة پیسه‌‌آ و کاج ‌سیاه‌ترکیه در جهت و شیب یکسان (دامنه جنوبی، 20 درصد)، برتری گونه پیسه‌آ نسبت به کاج سیاه ترکیه را از نظر رویش قطری و ارتفاعی نشان داد (پیسه‌آ Cm 12/1 وm 26/0 ، کاج سیاه‌ترکیه Cm 64/0 و m 15/0). از نظر میزان درصد زنده‌مانی، اختلاف معنی‌داری بین دو گونه مشاهده نشد. همچنین مقایسة این دو گونه از نظر شادابی نشان داد که گونة پیسه‌آ نسبت به کاج سیاه‌ترکیه از شادابی بیشتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها