بررسی و برازش توزیع‌های احتمالی مناسب برای سری جریان‌های سالانه با استفاده از روش گشتاورL در مناطق خشک و نیمه خشک

نویسندگان

چکیده

یکی از روش‌های متداول در برآورد دبی‌ها با دوره بازگشت‌های مختلف، استفاده از توزیعهای آماری است. در این توزیع‌ها باید شاخص‌های مربوط محاسبه شده و سپس برآورد لازم صورت گیرد. تاکنون برآورد این شاخص‌ها از دو راه گشتاورها و بیشینه درست‌نمایی صورت گرفته است. یکی از روش‌های جدید که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، روش گشتاور L است. در این تحقیق سعی شده کارایی روش گشتاور L با روش‌های مرسوم قبلی مورد مقایسه قرار گیرد. به‌منظور تعیین شاخص‌های توزیع‌های احتمالی و تعیین توزیع مناسب برای سری جریان‌های سالانه با استفاده از روش گشتاورL، 20 ایستگاه آب‌سنجی برای دبی‌های حداقل، میانگین و حداکثر سالانه و 17 ایستگاه آب‌سنجی برای دبی‌های حداکثر لحظه‌ای ( سیلابی) انتخاب شدند. بر اساس نتایج به‌دست آمده در منطقه مطالعاتی حوزه آبخیز فلات مرکزی برای دبی‌های حداقل توزیع پیرسون نوع سوم و روش گشتاورL، برای دبی‌های متوسط سالانه توزیع‌های پیرسون نوع سوم و لوگ پیرسون نوع سوم و روش گشتاور L، برای دبی های حداکثر سالانه توزیع پیرسون نوع سوم و روش گشتاورL و نیز توزیع های لوگ پیرسون نوع سوم و لوگ نرمال دوپارامتری و روش گشتاور معمولی و برای دبی های حداکثر لحظه ای سالانه توزیع لوگ پیرسون نوع سوم و روش گشتاور معمولی و سه توزیع پیرسون نوع سوم، لوگ نرمال سه پارامتری و دو پارامتری بیشترین برازش را نشان دادند

کلیدواژه‌ها