بررسی تاثیر پخش سیلاب در تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی دشت موسیان(استان ایلام)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، به‌منظور ارزیابی تغذیه مصنوعی و طبیعی سفره آب زیرزمینی دشت موسیان(واقع در استان ایلام) و نیز پیش‌بینی نوسانات سطح ایستابی در دشت مذکور، طی سال‌های آتی، از مدل عددی سه‌بعدی آب زیرزمینی(MODFLOW) ، استفاده شد. با استفاده از قدیمی‌ترین اطلاعات ثبت‌شدة آبخوان موسیان(آبان 1368)، سطح ایستابی در هشت حلقه چاه مشاهده‌ای به عنوان حالت پایدار منظور و مدل بر مبنای آن در حالت ماندگار واسنجی شد. خروجی مدل در حالت ماندگار، مبنای واسنجی در حالت غیرماندگار قرار گرفت و منابع آب زیرزمینی دشت موسیان طی 5/7 سال در 15 دوره زمانی(سال‌های آبی 69-1368 الی 76-1375) ارزیابی شد. سپس برای 48 دوره زمانی طی 24 سال آینده از اردیبهشت 1376 لغایت اردیبهشت 1400، با استفاده از مقادیر بارش و سیلاب برآورد شده به کمک تلفیق مدل‌های تعیینی و استوکستیکی و با فرض اینکه میزان برداشت طی سال‌های آینده مطابق با آخرین سال واسنجی مدل در حالت ناپایدار(سال آبی 76-1375) باشد، مدل اجرا و نتایج حاصل از آن به صورت گراف، نقشه و بیلان استخراج شد. شبیه‌سازی آبخوان موسیان تا سال 1400 نشان داد که آبخوان مذکور باوجود انجام عملیات پخش سیلاب طی سال‌های آتی، همچنان با افت سطح ایستابی مواجه خواهد بود. همچنین انجام آزمون آنالیز حساسیت بر روی مدل نشان داد که عامل تغذیه موثرترین عامل در نوسانات سطح ایستابی در دشت مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها