تحلیل فراوانی و شدت خشکسالی هواشناسی استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

خشکسالی، پدیده‌ای اقلیمی‌است که تاثیرات آن را می‌توان نه فقط در مناطق خشک و نیمه‌خشک، بلکه گاهی در مناطق مرطوب نیز مشاهده کرد. به‌منظور کاهش‌این تاثیرات خشکسالی را باید به‌صورت کاملاً علمی‌و در چارچوب صحیح مطالعه کرد. از آنجا که خشکسالی می‌تواند یک پدیده هیدرولوژیک نیز محسوب شود، به‌منظور بررسی آن باید از روش‌های مطالعه پدیده‌های هیدرولوژیک استفاده کرد. زنجیره مارکف یکی از مدل‌های مهم و کلاسیک استوکاستیک است که کاربرد زیادی در هیدرولوژی و هواشناسی دارد. در‌این مطالعه به‌منظور تهیه نقشه احتمال وقوع خشکسالی، در22 ایستگاه استان اصفهان وضعیت‌های به‌دست آمده از روش گیبز و ماهر به‌عنوان زنجیره مارکف در نظر گرفته شد و دوره بازگشت آنها برای هر ایستگاه به‌دست آمد. سپس با استفاده از روش کریجینگ معمولی نقشه دوره بازگشت خشکسالی استان اصفهان ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها