آت اکولوژی گونه agropyron cristatun دراستان آذربایجان غربی

نویسندگان

چکیده

مطالعه بوم شناسی فردی گونه ag .cristatun از سال 1375-1379 دراستان آذربایجان غربی به منظور تهیه نقشه رویشگاه و مطالعه فنولوژی ارتباط گونه یاد شده باشکل زمین (شیب،جهت و ارتفاع )،سازند زمین شناسی ،خاک، تعیین تراکم، گونه های همراه، درصد پوشش تاجی، گسترش ریشه ای و بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی انجام شد .برای تهیه نقشه رویشگاه گونه مذکور حوزه های آبخیز استان به عنوان واحدهای مطالعاتی انتخاب شد. مطالعات فنولوژی در فواصل زمانی متفاوت در سه منطقه بازرگان سرو و سلماس انجام گرفت برای تعیین تراکم و درصد پوشش تاجی از روش کوادرات استفاده شد برای بررسی گسترش سیستم ریشه ای و مقدار اندام هوایی و زیرزمینی تعداد 5 پایه از گونه AG. Cristatun درهریک از مناطق مطالعاتی از خاک بیرون آورده شد . نتایج حاصله نشان می دهد که این گونه درتمامی حوزه های ابخیز استان از ارتفاع 3579-800 متر از سطح دریای آزاد و در تمامی جهات جغرافیایی دیده می شود از کونه های همراه ag .cristatun می توان گیاهان زیر را نام برد .
1-ASTRAGALUS 2- BROMUS TUMENTELLUS 3- ACHILLA MILEFOLIUM 4- STACHYS SCHETSCHEGLEEVII
این گونه در منطقه بازرگان رشد اولیه خود را از اواسط اسفندماه شروع نموده و تا اواسط اردیبهشت ماه به رشد علفی خود ادامه می دهد اواخر اردیبهشت اواسط خرداد اواخر تیر و اوایل شهریور به ترتیب زمان ظهور خوشه مرحله گلدهی رسیدن بذر و ریزش بذر است. تراکم این گونه در مناطق تپیک تمر و بازرگان به ترتیب 1800 و1200و1100 پایه در هکتار است پوشش تاجی گندمیان دایمی در تپیک تمر و بازرگان 8 و 8 و7 درصد است سهم پوشش تاجی گونه مورد مطالعه از گراس های دایمی به ترتیب 3 و 2 و 2 درصد است .گسترش ریشه ای این گونه ag .cristatunدر تپیک ، تمر و بازرگان به تربیب 85،80،130سانتی متر است.بررسی رویشگاه های گونه Ag.cristatum از نظر زمین شناسی نشان میدهد که این گونه اکثراً در سازند قم سازند جیرود و آمیزه های رنگی دیده می شود مطالعات خاکشناسی نشان می دهد که گونه ag .cristatun بهترین رشد را در خاکهای بافت متوسط از شنی لومی تا لومی رسی داشته و در خاکهای شنی سست و رسی سنگین وشور به خوبی رشد نمی نماید .