بررسی امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان در صنعت تخته خرده چوب

نویسندگان

چکیده

به منظور یافتن مواد اولیه غیر جنگلی برای مصرف در صنایع تخته خرده چوب در این مطالعه امکان استفاده از پوست دانه آفتابگردان به صورت مخلوط با خرده چوب گونه های جنگلی بررسی شد . درصد اختلاط پوست دانه آفتابگردان با خرده چوب گونه های جنگلی (در چهار سطح با نسبت های 0،15،30،100 درصد )و مقدار مصرف رزین اوره فرم آلدیئد(در سه سطح 9،11،13 درصد) وزمان پرس (در دو سطح 5و7 دقیقه ) به عنوان عوامل متغیر این تحقیق انتخاب گردیدند. بر اساس طرح آزمایشی فاکتوریل مجموعاً 72 تخته با دانسیته اسمی0.7 gr/cm درآزمایشگاه با فشار پرس kg/cm 25 و حرارت پرس 170 سانتی گراد ساخته شد خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها با استفاده از استاندارد 68793-DIN آزمون گردید اثر عوامل متغیر روی خواص کیفی تخته ها با استفاده از تکنیک تجزیه واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت و به منظور یافتن شریط بهینه از روش گروه بندی دانکن استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه افزایش پوست دانه آفتابگردان به خرده چوب های گونه های جنگلی تا سقف 15 درصد موجب افزایش مقاومت خمشی مدول الاستیسیته و چسبندگی تخته های ساخته شده گردید علارغم اینکه افزایش پوست دانه آفتابگردان تاثیری روی مقدار واکشیدگی ضخامت تخته ها نداشته است اما باعث افزایش جذب آب آنها درمقایسه با تخته های ساخته شده ازخرده چوبهای گونه های جنگلی شده است آنالیز اثر متقابل عوامل متغیر نشان داد که افزایش زمان پرس و مقدار رزین مصرفی آثار منفی افزودن پوست دانه آفتابگردان به خرده چوبهای جنگلی را کاهش می دهد بر اساس نتایج این تحقیق با افزودن 15 درصد پوست دانه آفتابگردان به خرده چوب گونه های جنگلی و مصرف 11 درصد رزین اوره فرم آلدئید و زمان پرس 7 دقیقه بافشار پرس kg/cm 25 و حرارت پرس 170 می توان تخته هایی تولید کرد که از نظر مقاومت خمشی ،مدول الاستیسیته، چسبندگی داخلی، جذب آب و واکشیدگی ضخامتی مطلوب باشند .