بررسی ویژگیهای کیفی تخته خرده چوب ساخته شده با چسب ایزوسیانات(MDI)

نویسندگان

چکیده

دراین بررسی ساخت تخته خرده چوب با چسب ایزوسیانات مورد مطالعه قرار گرفت به منظور ارزیابی قابلیت چسبندگی چسب ایزوسیانات با مواد معدنی الیاف پسماند کارخانه چوب و کاغذ مازندران حاوی (CMP,NSSC)تقریباً 28 درصد مواد معدنی در چهار سطح صفر 30و15و45 درصد در مخلوط با خرده چوب مورد استفاده قرار گرفت . دو نوع تخته همسان و سه لایه که الیاف پسماند در لایه های سطحی تخته به کاررفت ساخته شد چسب ایزوسیانات در دو سطح 3 و 4 درصد مورد استفاده قرارگرفت بقیه عوامل نظیر فشار پرس درجه حرارت پرس رطوبت کیک دانسیته و ضخامت تخته به عنوان عوامل ثابت در نظر گرفته شدند بعد ازساخت نمونه های آزمونی خواص فیزیکی و مکانیکی آنها شامل مقاومت خمشی و برشی جذب آبی و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 سانتی اندازه گیری شد نتایج این بررسی نشان می دهد که افزایش مقدار چسب ایزوسیانات از 3 درصد به 4 درصد باعث بهبود کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های آزمونی می شود افزایش الیاف پسماند مقاومت خمشی و برشی تخته ها را به طور جزیی کاهش داد در مقابل واکشیدگی ضخامت تخته ها اندکی بهبود یافت.کمترین مقدار واکشیدگی ضخامت در تخته خرده چوب های سه لایه مشاهده شد .