بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر APMP از چوب صنوبر تبریزی(populus nigra )

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر فرایندی بر روی شفافیت و بازده خمیر مکانیکی پراکسید قلیایی(APAMP) از چوب صنوبر تبریزی برای ساخت کاغذ چاپ و تحریر صورت پذیرفت به این منظور گونه مورد نظر ازعرصه جنگلکاری شده در منطقه طرح صنایع کاغذ مراغه نمونه برداری و ابعاد الیاف آن شامل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره و ضخامت دیواره الیاف به ترتیب 853 ،66/22 ،16/15، 74/3 میکرون اندازه گیری شد .
برای تولید خمیر کاغذ APMP از مواد شیمیایی مختلف شامل سود(7و6 درصد) ، پراکسید هیدروژن(6و5 درصد)، دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید(0/5 درصد ) و سیلیکات سدیم(3/5 درصد ) بر اساس وزن خشک خرده چوب ها استفاده شد .
بر اساس نتایج تیمارهای آزمایشی زمان پیش حرارت دهی خرده چوبها 20 دقیقه، زمان آغشته سازی مرحله اول 20 دقیقه ،زمان آغشته سازی مرحله دوم 75-105 دقیقه ،درصد خشکی مرحله اول آغشته سازی 36-34 درصد ، درصد خشکی مرحله دوم آغشته سازی 25-23 درصد و درصد نسبی مصرف مواد شیمیایی در مرحله اول آغشته سازی برای سود در سه سطح 40و50و60 درصد برای پراکسید هیدروژن در سه سطح 20و25و44 درصد، برای دی اتیلن تری آمین پنتیک اسید در دو سطح 60و 75 درصد و برای سیلیکات سدیم دریک سطح 50 درصد درنظر گرفته شد. از خمیر کاغذ APMP تولید شده در 24 تیمار انجام گرفته ،شفافیتی حدود 7/71 تا 6/78 درصد ISO وبازده ای حدود 17/74 تا 47/93 درصد به دست آمد . نتیجه نهایی نشان داد که با استفاده از درصد نسبی مصرف 60و 20و75 درصد در مرحله اول آغشته سازی به ترتیب برای سود پراکسید هیدروژن و دی اتیلن آمین پنتااستیک اسید و با درصد خشکی 34 در مرحله اول و 23 درمرحله دوم به ازای مصرف 7 درصد سود و 6 درصد پراکسید هیدروژن خمیر کاغذ APMP در بازده قابل قبول داری شفافیت مطلوب تری است .