بررسی غلظت سرب درتعدادی از گونه های گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب و روی ایرانکوه دراصفهان

نویسنده

چکیده

فلزات سنگین از آلاینده های خطرناک زیست محیطی هستند که از طریق ورود به زنجیره غذایی موجب بروز خطرات بهداشتی برای انسان، گیاهان و سایر موجودات زنده می شوند.در خاک های آلوده به فلزات سنگین ،گونه های خاصی از گیاهان توانایی رشد و سازگاری و جذب زیاد فلزات سنگین را دارند. استفاده از این گیاهان درپاکسازی خاکهای آلوده در روش گیاه پالایشی(Phytoremediation) بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این تحقیق ،غلظت سرب در خاک و 5 گونه گیاهی شامل Acantholimon sp.(کلاه میر حسن )،Noea mucronata (خارگونی) ،Scariola orientalis (جاز) ،Stachys inflata (گاوپونه) وStipa barbata ( گیس پیرزن) در اطراف معدن سرب و روی ایرانکوه واقع در جنوب غربی اصفهان اندازه گیری گردید. تجزیه آماری داده ها درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی نامتعادل انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت غلظت سرب در اندام هوایی گونه های گیاهی درسطح احتمال 5 درصد معنی دار و در ریشه فاقد تفاوت معنی دار بود. در بین گونه های مورد بررسی STACHYS INFFLATA دارای بیشترین مقدار جذب سرب در اندام های هوایی با میانگین 8/311 میلی گرم بر کیلوگرم ماده خشک بود .غلظت سرب در اندام هوایی گیاهان با PH خاک همبستگی معکوس(**0/488-=r) و با غلظت کل (**0/726=r)و قابل جذب سرب (*0/412=r)درخاک همبستگی مستقیم داشت .