بررسی روند انتشار و تجمع فلزات سنگین(Pb ، Zn،Cd،Cu،Ni،Cr) در رسوبات تالاب انزلی

نویسندگان

چکیده

میزان ترسیب فلزات سنگین درتالاب انزلی و عملکرد تصفیه ای این تالاب مورد مطالعه قرار گرفت دراین مطالعه نمونه های ماهیانه رسوب در 15 ایستگاه شامل ورودی ها ،خروجی ها و داخل تالاب دریک دوره 6 ماهه (مرداد تا دی 1381جمع آوری و آنالیز شد در نمونه های رسوب شش فلز سنگین شامل کروم ، کادمیم، سرب وروی مس و نیکل اندازه گیری شد برای استخراج و عصاره گیری فلزات از نمونه های رسوب از روش هضم تر و از ترکیب اسیدهای کلریدریک و نیتریک استفاده شد و برای اندازه گیری فلزات سنگین از دستگاه طیف سنجی جذب اتمی دارای لامپ دوتریم استفاده شد برای بررسی موضوع و تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری از قبیل آنالیز واریانس ،هم بستگی داده ها و آنالیز خوشه ای استفاده شد نتایج این تحقیق نشان می دهد مقدار فلزات سنگین موجود در رسوبات در ایستگاه ها و و دورهای مختلف دارای تفاوت معنی داری است در بین فلزات مطالعه شده روی بیشترین مقدار را در رسوبات دارد غلظت فلزات سنگین در رسوبات نقاط داخل تالاب(ایستگاه 11،12و13 ) نسبت به ایستگاه های دیگر کمتر است .رسوبات در ورودی پیربزار(ایستگاه 5) نیز بیشترین مقدار فلزات را در بین ایستگاه ها دارد .باتوجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که با دور شدن از مصب رودخانه های ورودی مقدار فلزات سنگین در رسوبات تالاب کاهش می یابد که در اثر عملکرد اجزای تالاب درکاهش و ترسیب فلزات سنگین در مناطق ابتدای تالاب است .