بررسی کاربرد پساب ناشی از پرورش ماهی تیلاپیای قرمز در کشت گیاه کاهو Oreochromis sp.) lacatuca sativa درسازگان پرورش مدار بسته

نویسندگان

چکیده

بااستفاده از یک مخزن پرورش ماهی به ابعاد 110 سانتیمتر طول 84 ساتنی متر عرض و 100 سانتی متر ارتفاع و قرار دادن 3 سینی پرورش گیاه به ابعاد 110 ساتنی متر طول 30 ساتنی متر عرض و 5 سانتی متر عمق و درفاصله 20 ساتنی متری بالا مخزن ماهی و یک پمپ آب برای چرخش آب در سازگان با قدرت آبدهی 30 لیتر بر ثانیه یک سازگان پرورش مدار بسته برای پرورش مدار بسته برای پرورش ماهی تیلاپیای قرمز طراحی گردید سپس برای تولید پساب ماهی تعداد 70 قطعه ماهی با میانگین وزن02/0 +20 گرم در مخزن پرورش ماهی وارد شدند و به مدت 3 هفت با غذایی حاوی 24 در صد پروتیین تغذیه شدند ماهیان دو بار در روز ساعت 9 صبح و 4 بعدازظهر غذادهی شدند میزان مصرف روزانه غذا حدود 5 درصد وزن کل ماهیها در هر مخزن پرورش بود بعد از 3 هفته ماهی ها برداشت و مواد محلول و غیر محلول موجود درسازگان با عنوان محیط کشت برای کاهو مورد استفاده قرار گرفت سازگانی مشابه که فقط درآن آب در گردش بود نیز بود برای تعیین ورود مواری که احتمال داشت از خارج وارد سیستم شود به عنوان تیمار صفر مورد بررسی قرار گرفت تعداد 42 نشا کاهو هریک به سن یک هفته وارد سینی های پرورش گیاه در هر واحد آزمایش شدند و بعد از 5 هفته کاهوها برداشت گردیدند مقدار کل محصول کاهو تولید شده باستفاده از پساب به طور میانگین 197+2017 گرم درمترمربع بود درتیمار آب نشاءهای کاهو همگی بعد از دو هفته از بین رفتند.غلظت مواد معدنی در مخزن پرورش ماهی بعد از برداشت ماهی و بعد ازبرداشت کاهو اندازه گیری شد. باشروع کشت کاهو غلظت مواد معدنی دارای تغییراتی بود و کاهش نشان داد نشاءهای کاهو توانستند در حین رشد 2/3 درصد آهن 76/73 درصد منگنز 97/7 درصد روی 48/3 درصد مس 01/5 درصد کلسیم 72/4 منیزیم 48/1 فسفر 98/8 ازت 28/0 درصد پتاسیم را که از طریق غذا دهی به ماهی وارد سازگان شده بود جذب کنند نتایج این آزمایش نشان داد که پساب تولید شده در پرورش ماهی به صورت مدار بسته را می توان به عنوان مواد مغذی برای کشت گیاه کاهو به روش کشت در محلول مواد مغذی به کار برد.