بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با گروهای اکولوژیک درختی در سری نم خانه جنگل خیرود کنار

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در گروههای اکولوژیک درختی تعیین شده در سری نم خانه جنگل خیرود کنار و تعیین معنی دارترین و مهم ترین خصوصیات تغییر پذیر خاک دراین گروهها می پردازد به منظور تعیین گروههای اکولوژیک درختی در ابتدا ضمن نمونه برداری از جنگل قطر درارتفاع 1/3 متری از زمین ) برابر سینه درختان (درارتفاع 1/3 متری از زمین ) در 325 قطعه نمونه مربعی شکل به مساحت 2500 متر مربع مورد اندازه گیری قرار گرفت . سطح مقطع برابر سینه برای هریک از گونه های درختی در هریک از قطعات نمونه محاسبه و پس از انجام این عمل با استفاده ار روش TWINSPAN پوشش درختی منطقه کلاسه بندی گردید و به این ترتیب 4 گروه اصلی درختی تعیین شد به منظور تعیین محل پروفیل ها برای بررسی خاک درهریک از گروههای اکولوژیک درختی نقشه شکل زمین بر مبنای 3 مشخصه ارتفاع از سطح دریا درصد شیب و جهت شیب برای کل سطح سری تهیه و از طرف دیگر به منظور بررسی شباهت ها و عدم شباهت ها بین قطعات نمونه از نظر گونه های درختی از شاخص SORENSON استفاده شد . به این ترتیب در نهایت تعداد 83 پروفیل در سطح سری نم خانه و در واقع در داخل 4 گروه درختی تفکیک شده مشخص و نهایت حفر شد هریک از پروفیل های خاک در داخل جنگل تشریح و خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی که در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از : PH خاک بافت خاک وزن مخصوص ظاهری درصد ماده آلی و کربن آلی ازت کل فسفر قابل جذب و درصد آهک به منظور بررسی روابط بین خصوصیات اندازه گیری شده خاک و تغییرات و پوشش درختی روش های آماری تجزیه واریانس (ANQVA)و تجزیه وتحلیل چند متغیر مانند روش DCA (تجزیه و تحلیل تطابقی غیر جهت دار) استفاده گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که از میان خصوصیات مختلف خاک که مورد اندازه گیری قرار گرفتند درصد کربی آلی نسبت C/N بافت خاک و وزن مخصوص ظاهری خاک دارای تغییرات معنی داری در ارتباط با تغییرات گروههای اکولوژیک درختی بوده اند .