آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاههای استان آذربایجان شرقی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق داده های مربوط به بارش سالانه در یک دوره آماری 43 ساله برای ایستگاههایی از آذربایجان شرقی برای تحلیل و مدل سازی بارش و محاسبه سالهای مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفته است . به منظور تعیین کمی و تفکیک سالهای مرطوب ، نرمال و خشک از نمایه های آب و هوایی مختلف استفاده شده است و نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از وقوع پدیده های خشکسالی بادرجات مختلف در همه ایستگاهها است از نظر طبقه بندی سالهای مرطوب و خشک غالباً درایستگاههای مورد مطالعه بارش نرمال و به صورت دوره ای سال خشک و نیز دوره مرطوب قابل مشاهده می باشند که سالهای با براش نرمال از توالی و تداوم بیشتری نسبت به سالهای مرطوب و خشک برخوردارند . در بین مدلهای ((بارش قابل اعتماد)).(( بارش استاندارد شده ))و روش ((نیچه)) که دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند مدل بارش استاندارد شده با داشتن قابلیت های بیشتر و محدودیت های کمتر بهتر از دیگر مدلها تشخیص داده شده است .