تولید داده های طولانی مدت دبی متوسط ماهانه(مطالعه موردی :رودخانه دز)

نویسندگان

چکیده

برآورد مقدار ظرفیت مخزن یک سد تابعی از ورودی رودخانه به آن می باشد . عدم دقت در برآورد آبدهی طولانی مدت رودخانه ها غالباً منجر به برآورد بیش از حد یا کمتر از حد حجم ورودی و در نتیجه اشتباه در تعیین ارتفاع سد می شود . تولید آمار مصنوعی معمولاً با روشهای استوکاستیک پارامتری انجام میشود . این روش ها به دلیل وجود پارامترهای متعدد به به ویژه در سری های زمانی ماهانه در تولید آمارمصنوعی رودخانه ها دچار خطا می شوند در این تحقیق از روش برآرود هسته ای چگالی که یک روش ناپارامتری می باشد در تولید سری مصنوعی ماهانه رودخانه دز استفاده شده است . از بین 50 سری تولید شده ماهانه بهترین سری با استفاده از معیار میانگین قدر مطلق خطا تعیین گردید مقایسه بین آبدهی مشاهده شده و برآورد دبی حاصل از کاربرد بهترین سری شبیه سازی شده نشان داد که تطابق خوبی بین این دو سری وجود دارد و تفاوت در حد 6/11 درصد است با توجه به نتایج به دست آمده دراین مطالعه می توان استفاده ازاین روش را برای تولید آمار طولانی مدت رودخانه ها پیشنهاد نمود . به خصوص در رودخانه هایی که دارای آمار طولانی مدت نیستند این روش می تواند برای مدیریت و برنامه ریزی استفاده از آبهای سطحی درآینده موثر باشد .